Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie van deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Obs Parelmoer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze schoolkalender her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Obs Parelmoer.

Geen garantie op juistheid
Voor informatie, die op de website staat, geldt dat wij streven naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Obs Parelmoer te mogen claimen of te veronderstellen.

Obs Parelmoer streeft naar een zo actueel informatieverstrekking. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld