Missie en Visie

De missie van obs Parelmoer

Obs Parelmoer, een school waar elk kind kan ‘schitteren’

Onze missie onderschrijven we met de volgende 5 parels.  Met deze parels geven we onze waarden en identiteit weer.

Kindgericht – Het kind staat centraal. We zien elk kind als individu.
Open – We laten zien en leggen uit wat we doen aan elkaar, aan ouders en aan leerlingen.
Respectvol – Iedereen mag zichzelf zijn. Je bent zoals je bent en dat accepteren we van elkaar.
Veiligheid – Een veilige school en een veilig klimaat om optimaal te kunnen ontwikkelen.
Zelfstandigheid – Zelfstandig werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijkheid in een opbouwende lijn.


De visie van obs Parelmoer

Visie op ontwikkeling en leren
Wij willen uitgaan van de onderwijsbehoeftes van het kind. We stimuleren de sterke kanten van de leerlingen, zodat de minder sterke kanten positief beïnvloed worden. Er is afstemming en wisselwerking tussen het kind, de leerkracht en de ouders. We gaan uit van wat het kind wel kan. We zoeken doelgericht naar positieve aspecten. Daarbij zijn ontwikkelingslijnen en leerlijnen belangrijker dan het nauwgezet volgen van de methode. We werken opbrengstgericht: waar willen we naar toe en wat hebben we daarvoor nodig. De werkwijze is systematisch en verloopt in stappen. De leerkracht werkt planmatig. Wij werken handelingsgericht (HGW).

Visie op opbrengsten van het onderwijs
We toetsen leerlingen planmatig om te kunnen beoordelen wat het effect is van ons onderwijs. De resultaten worden verwerkt en geanalyseerd om vervolgens de lesstof af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen. Er wordt niet alleen gekeken of het resultaat voldoende is, maar er wordt ook gekeken of er groei aanwezig is. De vaardigheidsscores per leerling worden bekeken en bij stagnatie wordt een plan van aanpak opgesteld. We gebruiken de opbrengsten om af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben.

Visie op schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat er op school een veilig schoolklimaat heerst. Bij een veilig schoolklimaat voelen leerkrachten, leerlingen en ouders zich thuis.
Wij zijn als leerkrachten geschoold in het omgaan met verschillende vormen van gedrag. We gaan uit van het positieve gedrag en benadrukken dit. Negatief gedrag wordt in kaart gebracht, waarbij vooral gekeken wordt naar de oorzaken om het gedrag beter te begrijpen. Door de oorzaken aan te pakken kan het negatief gedrag omgekeerd worden naar positief gedrag. Door groepsdoorbrekend te werken stimuleren we het sociale veiligheidsgevoel.

Visie op maatschappelijke positionering
Wij zien de Brede School, waar wij deel van uit maken, naast onderwijs aan kinderen ook als een ontmoetingsplek voor mensen uit het dorp. Wij halen de mensen de school in door verschillende activiteiten te organiseren en samen te werken met de andere organisaties die gevestigd zijn in de Brede School en daarbuiten. Onze school heeft een duidelijke plek binnen het dorp waarbij wij open staan voor en zelf initiatief nemen om een nieuwe samenwerking aan te gaan.

Visie op cultuureducatie
Cultuureducatie leidt tot vorming van vrije, creatieve geesten en stimuleert de nieuwsgierigheid. Structurele aandacht voor cultuureducatie op school maakt kinderen bewust van hun mogelijkheden.
Wij willen cultuuronderwijs inzetten als doel maar ook als middel.
Met behulp van kunstzinnige middelen leren kinderen hun gevoelens en ervaringen te uiten, te communiceren met anderen, creatief te denken en hun motorische vaardigheden te verbeteren. Cultuureducatie kan kinderen die minder goed of anders leren meer zelfvertrouwen geven omdat het een tegenwicht vormt tegen de strakke beoordeling ‘goed-fout’. Daarnaast moet er ook ruimte zijn om een talent vroeg te ontdekken en kans te geven om te groeien. Kortom cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind en kan zelfs leiden tot betere leerprestaties. De school beschikt over een beleidsplan cultuur.

error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld