Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officieel inspraakorgaan.
De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. Ten aanzien van een groot aantal onderwerpen heeft de MR advies- en instemmingsbevoegdheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huisvesting, PR, de financiën, de begrotingen, het schoolplan, vakantierooster en de formatie. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

In de MR hebben momenteel 3 ouders en 3 leerkrachten zitting. De directeur spreekt in de MR namens het schoolbestuur. De MR-vergaderingen zijn openbaar.
Met vragen en opmerkingen over het beleid op school kan elke ouder/verzorger bij de MR terecht.

Voor de openbare basisscholen onder ons schoolbestuur is er een overkoepelende MR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR heeft dezelfde rechten en plichten als een
MR, maar dan (alleen) over kwesties die al deze openbare scholen aangaan.

Naam Functie
Liesbet Bode Voorzitter
Els den Toonder Lid
Naomi Barg Lid
Miranda Langenberg – Dek Lid namens team
Bianca van Antwerpen Lid namens team
Saskia Eversdijk Lid namens team
error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld